ដៃគូអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំ

បណ្តាញសង្គម

       

ច្បាប់ និង​លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា អាសយដ្ឋាន៖ អគារលេខ ៨០ មហាវិថីព្រះនរោត្តម រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទូរសព្ទ/ទូរសារ៖ (៨៥៥ - ២៣) ២១៩ ២៨៥ អ៊ីមែល៖ [email protected] /​ [email protected]

អត្ថបទថ្មីៗ​៖